نماد اعتماد الکترونیکی

دانشنامه سایت

pitch connector

در کانکتور ها به معنی فاصله مرکز تا مرکز دو پایه مجاور است. این گام، فاصله ای است که از مرکز یک پایه تا مرکز پایه بعدی اندازه گیری می شود. این گام یکی از اصلی ترین موارد برای انتخاب کانکتور و یا جایگزینی کانکتور قدیمی با جدید در یک طراحی ثابت برای جلوگیری از بازطراحی مدار چاپی است. در مدار های امروزی ، تا آنجا که مشخصات فنی از جمله جریان عبوری و ولتاژ اجازه می دهند، روز به روز گام کانکتور در حال کوچک شدن است تا در استفاده از فضای فیزیکی و مواد اولیه صرفه جویی شود.