این کانکتور در چهار نوع نری روبردی صاف(استریت)، نری روبردی نود درجه(رایت) ، نری سر کابلی (plug-بین راهی)  و مادگی وجود دارد . فاصله مرکز تا مرکز هر پین (pitch) در این کانکتور 3.00 میلی متر می باشد.در این بخش می توانید هر سمت از کانکتور را بصورت جداگانه (نری یا مادگی یا سر سیم ) سفارش دهید. همچنین می توانید کانکتور mini ATX را بصورت سیم دار با طو...

این کانکتور در چهار نوع نری روبردی صاف(استریت)، نری روبردی نود درجه(رایت) ، نری سر کابلی (plug-بین راهی)  و مادگی وجود دارد . فاصله مرکز تا مرکز هر پین (pitch) در این کانکتور 3.00 میلی متر می باشد.در این بخش می توانید هر سمت از کانکتور را بصورت جداگانه (نری یا مادگی یا سر سیم ) سفارش دهید. همچنین می توانید کانکتور mini ATX را بصورت سیم دار با طول مختلف سفارش دهید (در صورت نیاز تماس بگیرید). سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا، از جمله تغییر در طول سیم و رنگ بندی سیم ها، امکان پذیر است.

بیشتر

mini ATX (mirco fit-3.00mm) 

 • پین (سر سیم )کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 3.00 میلی متر  mini ATX (mirco fit)male connector pin

  400 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پین (سر سیم )کانکتور مینی ATX (mirco fit) ماده 3.00 میلی متر  mini ATX (mirco fit) female connector pin

  400 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 1 در 2 (2 پین) صاف (مستقیم- استریت) یک ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male  Single Row 1x2 staight connector

  585 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 1 (2 پین) تک ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Single Row 1x2 Right Angle connector

  585 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 1 (2 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Single Row 1x2 connector

  585 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) (4 پین) 2 در 1 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Single Row 1x2 connector

  460 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 1 (2 پین) صاف(مستقیم- استریت) دو ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x1 staight connector

  1,100 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 1 (2 پین) دو ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x1 Right Angle connector

  1,100 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 1 (2 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Dual Row 2x1 connector

  635 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور (mirco fit) مینی ATX ماده (8 پین) 2 در 1 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Dual Row 2x1 connector

  660 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 1 در 3 صاف (مستقیم- استریت) یک ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male  Single Row 1x3 staight connector

  850 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 3 در 1 (3 پین) تک ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Single Row 1x3 Right Angle connector

  850 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 3 در 1 (3 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Single Row 1x3 connector

  850 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) (3 پین) 3 در 1 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Single Row 1x3 connector

  690 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 1 در 4 صاف (مستقیم- استریت) یک ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male  Single Row 1x4 staight connector

  1,150 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 4 در 1 (4 پین) تک ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Single Row 1x4 Right Angle connector

  1,150 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 4 در 1 (4 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Single Row 1x4 connector

  1,250 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) (4 پین) 4 در 1 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Single Row 1x4 connector

  920 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 1 در 5 صاف (مستقیم- استریت) یک ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male  Single Row 1x5 staight connector

  1,430 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 5 در 1 (5 پین) تک ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Single Row 1x5 Right Angle connector

  1,430 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 5 در 1 (5 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Single Row 1x5 connector

  1,430 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) (5 پین) 5 در 1 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Single Row 1x5 connector

  1,150 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 2 (4 پین)  صاف(مستقیم- استریت) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x2 staight connector

  1,840 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 2 (4 پین) نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x2 Right Angle connector

  1,840 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 2 (4 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Dual Row 2x2 connector

  1,380 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کانکتور مینی ATX (mirco fit) (4 پین) 2 در 2 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Dual Row 2x2 connector

  1,440 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 3 (6 پین) صاف(مستقیم- استریت) دو ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x3 staight connector

  2,640 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 3 (6 پین) دو ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x3 Right Angle connector

  2,655 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 3 (2 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Dual Row 2x3 connector

  1,900 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور (mirco fit) مینی ATX (8 پین) 2 در 3 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Dual Row 2x3 connector

  1,900 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 4 (8 پین) صاف(مستقیم- استریت) دو ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x4 staight connector

  3,540 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 4 (8 پین) دو ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x4 Right Angle connector

  3,550 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 4 (2 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Dual Row 2x4 connector

  2,530 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور (mirco fit) مینی ATX (8 پین) 2 در 4 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Dual Row 2x4 connector

  2,530 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 5 (10 پین) صاف(مستقیم- استریت) دو ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x5 staight connector

  4,430 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 5 (10 پین) دو ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x5 Right Angle connector

  4,450 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) نر 2 در 5 (10 پین) سر کابلی (بین راهی) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male wire (crimp) Dual Row 2x5 connector

  3,170 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور (mirco fit) مینی ATX (10 پین) 2 در 5 ماده 3.00 میلی متر مولکسی mini ATX (mirco fit) Female Dual Row 2x5 connector

  3,150 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 6 (12 پین) صاف(مستقیم- استریت) دو ردیفه 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x6 staight connector

  5,300 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کانکتور مینی ATX (mirco fit) روبردی نر 2 در 6 (12 پین) دو ردیفه نود درجه (رایت انگل) 3.00 میلی متر mini ATX (mirco fit) male Dual Row 2x6 Right Angle connector

  5,320 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی