در این بخش میتوانید هر سمت از کانکتور را بصورت جداگانه (نری یا مادگی یا سر سیم ) سفارش دهید. توجه کنید با سفارش بخش پلاستیک ماده، در صورت نیاز پین یا سر سیم را باید جداگانه و به تعداد دلخواد سفارش دهید.

همچنین میتوانید کانکتور ATX را بصورت سیم دار با طول مختلف سفارش دهید.

سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا،از جمله تغییر ...

در این بخش میتوانید هر سمت از کانکتور را بصورت جداگانه (نری یا مادگی یا سر سیم ) سفارش دهید. توجه کنید با سفارش بخش پلاستیک ماده، در صورت نیاز پین یا سر سیم را باید جداگانه و به تعداد دلخواد سفارش دهید.

همچنین میتوانید کانکتور ATX را بصورت سیم دار با طول مختلف سفارش دهید.

سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا،از جمله تغییر در طول سیم و رنگ بندی سیم ها، امکان پذیر است.

بیشتر

ATX (4.2mm) 

 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  نری 4.2 میلی متر مولکسی     ATX 4.2mm male connector pin

  340 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  مادگی 4.2 میلی متر   ATX 4.2mm female connector pin

  340 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male staight connector

  950 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male  Right Angle connector

  880 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر بین راهی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male wire crimp plug connector

  795 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 female connector

  690 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  یک در سه (3 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 male staight connector

  1,450 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  سه در یک (3 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male  Right Angle connector

  1,440 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در سه (3 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male wire crimp plug connector

  1,180 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  یک در سه (3 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 female connector

  1,035 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو دردو (4 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male staight connector

  1,790 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male  Right Angle connector

  1,985 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male wire crimp plug connector

  1,520 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 female connector

  1,150 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male staight connector

  2,690 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male  Right Angle connector

  3,150 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در سه (6 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male wire crimp plug connector

  2,275 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 female connector

  2,295 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در چهار (8 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male staight connector

  3,650 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در چهار (8 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male  Right Angle connector

  3,950 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male wire crimp plug connector

  3,030 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 female connector

  2,300 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  هشت پین (6 پین + 2 پین ) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی  ATX (mini-fit) 4.2mm 6+2 female miner connector

  9,150 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male staight connector

  4,490 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male  Right Angle connector

  4,950 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male wire crimp plug connector

  3,795 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 female connector

  2,875 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در شش (12 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male staight connector

  5,350 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در شش (12 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male  Right Angle connector

  5,100 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male wire crimp plug connector

  4,555 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 female connector

  3,450 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هفت (14 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male staight connector

  6,150 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هفت (14 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male  Right Angle connector

  5,600 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male wire crimp plug connector

  5,310 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 female connector

  4,025 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هشت (16 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male staight connector

  7,140 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هشت (16 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male  Right Angle connector

  6,500 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male wire crimp plug connector

  6,070 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 female connector

  4,600 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در نه (18 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*9 male staight connector

  7,980 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی