مالتی پلکسر آنالوگ 

مالتی پلکسر آنالوگ

Analog Multiplexer Demultiplexer ICs

یک محصول وجود دارد.