Power Splitter Combiner 

Power Splitter Combiner

High frequency power splitter combiner

اسپلیتر کامباینر (جداساز، مخلوط کننده) قدرت فرکانس بالا آر اف