چیپ های آنالوگ 

چیپ های آنالوگ

آی سی های آنالوگ

( آمپلی فایر - )

Analog ICs