Frequency Multiplier 

Frequency Multiplier

ضرب کننده فرکانس آر اف فرکانس بالا

High Frequency and RF Frequency Multipliers